Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Czym jest mapa do celów projektowych definiuje rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych. Zgonie z nim mapa dla celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa zasadnicza jest standardowym opracowaniem kartograficznym, tworzonym na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w bazach danych).

W razie braku mapy zasadniczej mapę do celów projektowych sporządza się na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do czego służy mapa do celów projektowych?
Mapa do celów projektowych jest jednym z załączników dokumentacji sporządzanych podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Enter your keyword