GEODEZJA KLASYCZNA

Sporządzanie map do celów sądowych

Sporządzanie map do celów sądowych

Mapa do celów sądowych jest to opracowanie kartograficzne, wykonane przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe, przedstawiające istniejące granice nieruchomości i ewentualnie projektowane, wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Czytaj Więcej
Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Czytaj Więcej
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. W wyniku zatwierdzonego podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności i ujawnienia w katastrze nieruchomości. Podstawa prawna:

Czytaj Więcej
Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Skończyłeś budowę? Zgłoś się do nas! Wykonamy dla Ciebie inwentaryzację oraz pomożemy zakończyć cały proces inwestycyjny. Sprawdź ile kosztuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Czytaj Więcej
Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych to fizyczne zaznaczenie na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego. Wytyczeniu w terenie podlegają główne osie konstrukcyjne oraz inne punkty charakterystyczne, zarówno obiektów naziemnych jak i podziemnych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Są to między innymi budynki i elementy sieci uzbrojenia terenu.

Czytaj Więcej
Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Czym jest mapa do celów projektowych definiuje rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych. Zgonie z nim mapa dla celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa zasadnicza jest

Czytaj Więcej
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

DPomiary sytuacyjno - wysokościowe, często też określane tachimetrią, wykonywane są po to by określić wysokość mierzonych obiektów. Wyniki tych pomiarów dokumentowane są w dzienniku trachimetrycznym. Dodatkowo w trakcie robienia tych pomiarów może powstać specjalny szkic terenu w którym zaznaczone będą punkty wysokościowe i sytuacyjne. Pomiary te mogą być robione dwiema metodami: za pomocą tachimetru (my stosujemy urządzenie firmy ......) lub wersji elektronicznej wówczas wszystkie dane jakie uda mu się w trakcie

Czytaj Więcej

Enter your keyword