Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienia dokumentacji w ZUDP
Co to jest ZUD? ZUD czy ZUDP?

ZUD a właściwie ZUDP, to istniejący w większości starostw powiatowych Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zespół ten zajmuje się koordynowaniem projektów zgłaszanych przez poszczególnych inwestorów i dostawców mediów. Uzgodnienie takie ma na celu zbadanie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także zbadaniu zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jakie dokumenty potrzebne w ZUDP?

Dokumenty potrzebne do złożenia w ZUDP są różne w zależności powiatu, w którym uzgadniamy projekt, ale podstawowy zestaw dokumentów do uzgodnienia obejmuje zwykle:

Wniosek – z określeniem zakresu projektu do uzgodnienia, czyli z wykazem rodzajów sieci oraz urządzeń znajdujących się w projekcie, które chcemy uzgodnić. Ponadto należy oczywiście określić adres inwestycji z podaniem nazwy miejscowości (lub obrębu ewidencyjnego), nazwy gminy, numeru działki, numeru arkusza mapy ewidencyjnej, dane inwestora, dane projektanta, itp. Trzy egzemplarze mapy z naniesioną projektowaną trasą Oryginał (lub poświadczona kopia) upoważnienia od inwestora w przypadku, gdy z wnioskiem o uzgodnienie występuje jednostka projektowa lub jednostka wykonawstwa geodezyjnego.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli dla danego terenu nie ma uchwalonego MPZP
Aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przebudowy sieci w przypadku zmiany usytuowania lub zmiany danych zawartych w geodezyjnej ewidencji sieci, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
Opis techniczny zawierający m.in. nazwę, adres obiektu, nazwę inwestora oraz jego adres, opis zamierzenia projektowego, sposób zabezpieczenia projektowanych przewodów, przy braku możliwości zachowania normatywnych odległości, sposób prowadzenia prac budowlanych przy zbliżeniu do pni drzew itp.
Szkic orientacyjny położenia obiektu w stosunku do sąsiednich działek i w odniesieniu do głównych dróg.
Co podlega, a co nie podlega uzgodnieniu w ZUDP?

Uzgodnieniu podlegają sieci uzbrojenia terenu, a tymi według definicji podanej w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne są wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem: melioracji szczegółowych, podziemnych tuneli, przejść, parkingów, zbiorników, itp.

Uzgodnieniu nie podlegają:. przepusty, pojedyncze szafki kablowe, gazowe i kominki wentylacyjne, instalacje wewnętrzne do zasilania domofonów, bram, punkty świetlne i iluminacje, kotwy, uziemienia i instalacje odgromowe, drenaż, rurociągi melioracyjne o średnicy poniżej 60 cm, obiekty kubaturowe (budynki), itp.
Uzgodnieniu w ZUDP nie podlegają projekty drogowe (docelowe krawężniki jezdni) w liniach rozgraniczających ulicy. Podlegają one natomiast rejestracji na zasadniczej mapie miasta.

Enter your keyword