Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Aby ustanowić odrębną własność lokalu niezbędna jest jego samodzielność. Stwierdzona jest ona w dokumencie urzędowym tzw. zaświadczeniu o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, czy też garażu.
Zaświadczenie takie wydaje starosta na wniosek ubiegającego się. Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz z aktem notarialnym przekazywane jest następnie sądowi wieczystoksięgowemu, celem dokonania wpisu do księgi wieczystej.  Inaczej jest w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w drodze orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Wówczas uzyskanie zaświadczenia od starosty stwierdzającego samodzielność lokalu nie jest niezbędne. Sąd dokonuje tej oceny samodzielnie, w szczególności może skorzystać wówczas z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych.
– dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu;
– rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres;
– interes prawny, jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty pozwalające stwierdzić spełnienie wymagań ustawowych dla samodzielności lokalu, są to:
– rysunki z posiadanej dokumentacji lub szkice przedstawiające rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem tych pomieszczeń;
– w przypadku braku ww. rysunków – należy dołączyć inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub szkice przedstawiające rzuty lokali i pomieszczeń przynależnych, z jednoznacznym opisem pomieszczeń. Szkice powinny zostać opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal spełnia wymogi z art. 2 ust 2 ustawy o własności lokali i może służyć przeznaczeniu podanemu we wniosku;
– w przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

 

Enter your keyword