Nasze usługi

Kompleksowa obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji

Zakres czynności geodezyjnych obejmuje wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą. Zadaniem geodezyjnego wytyczania budowli w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz względem granic działek.

Czytaj Więcej
Sporządzanie map do celów sądowych

Sporządzanie map do celów sądowych

Mapa do celów sądowych jest to opracowanie kartograficzne, wykonane przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe, przedstawiające istniejące granice nieruchomości i ewentualnie projektowane, wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Czytaj Więcej
Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu. Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Czytaj Więcej
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Rozgraniczenia i podziały nieruchomości

Podział nieruchomości jest postępowaniem zmierzającym do wydzielenia nowych działek gruntu przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych. W wyniku zatwierdzonego podziału nieruchomości powstaje dokumentacja niezbędna do przeniesienia własności i ujawnienia w katastrze nieruchomości. Podstawa prawna:

Czytaj Więcej
Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Skończyłeś budowę? Zgłoś się do nas! Wykonamy dla Ciebie inwentaryzację oraz pomożemy zakończyć cały proces inwestycyjny. Sprawdź ile kosztuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Czytaj Więcej
Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych

Tyczenie obiektów budowlanych to fizyczne zaznaczenie na gruncie lub na istniejących elementach terenu, założeń projektu budowlanego. Wytyczeniu w terenie podlegają główne osie konstrukcyjne oraz inne punkty charakterystyczne, zarówno obiektów naziemnych jak i podziemnych, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę. Są to między innymi budynki i elementy sieci uzbrojenia terenu.

Czytaj Więcej
Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych

Czym jest mapa do celów projektowych definiuje rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych. Zgonie z nim mapa dla celów projektowych to mapa geodezyjna sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa zasadnicza jest

Czytaj Więcej
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu

DPomiary sytuacyjno - wysokościowe, często też określane tachimetrią, wykonywane są po to by określić wysokość mierzonych obiektów. Wyniki tych pomiarów dokumentowane są w dzienniku trachimetrycznym. Dodatkowo w trakcie robienia tych pomiarów może powstać specjalny szkic terenu w którym zaznaczone będą punkty wysokościowe i sytuacyjne. Pomiary te mogą być robione dwiema metodami: za pomocą tachimetru (my stosujemy urządzenie firmy ......) lub wersji elektronicznej wówczas wszystkie dane jakie uda mu się w trakcie

Czytaj Więcej
Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych

Pomiary przemieszczeń i odkształceń przeprowadza się w celu sprawdzenia zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu oraz wykonania okresowych badań, które odnoszą się do zapewnienia bezpieczeństwa. Są one niezbędne by zapewnić bezpieczeństwo budowy obiektu oraz bezpieczeństwo jego utrzymania. Pomiary są wykonywane podczas budowy, jak również  cyklicznie w czasie eksploatacji budowli  a wyniki pomiarów porównuje się ze sobą w procesie interpretacji inżynierskiej. W przypadku zaobserwowania przekroczenia przemieszczeń ustalonych jako graniczne wnioski z interpretacji służą do podjęcia decyzji związanych z wykluczeniem czynników powodujących zmiany na obiekcie, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej. Proces ten obejmuje prace projektowe dotyczące określenia położenia punktów kontrolowanych, wiążących i odniesienia, stanowisk obserwacyjnych wraz z ustawieniem instrumentów pomiarowych,

Czytaj Więcej
Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Pomiary inwentaryzacyjne architektoniczno- budowlane

Co powinna zawierać inwentaryzacja architektoniczna? Zasadniczo robiąc inwentaryzację architektoniczną warto wybrać z poniższego zakresu prac: Pomiary architektoniczne – pomiar z natury (odzwierciedlenie) ścian, słupów, okien, drzwi, wysokości, balkonów, wraz z podstawowym wymiarowaniem; Pomiary powierzchni – wyliczenie powierzchni według normy PN-ISO 9836:1997, bo według tej normy liczymy powierzchnię do projektu do pozwolenia na budowę; Na rzutach pomiarów wszystkich kondygnacji powinno znaleźć się wymiarowanie. Dotyczy to wszystkich kondygnacji – zarówno tych podziemnych jak i naziemnych. Inwentaryzacje wykonuje się zwykle w skali 1:50 lub 1:100,

Czytaj Więcej
Pomiary kontrolne elewacji

Pomiary kontrolne elewacji

Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. Zrealizowaliśmy pomiary elewacji ponad 100 budynków. Produktem końcowym takiej usługi jest rzut elewacji na płaszczyznę równoległą, w postaci pliku wektorowego. Rzut taki, będzie zawierał w szczególności: obrys (zasięg) elewacji, otwory drzwiowe i okienne, rynny i rury spustowe, balkony i parapety, pozostałe elementy istotne dla Klienta (zależy to od specyfiki obiektu). Wyniki naszych pomiarów mogą być wykorzystane np. do: wykonania kosztorysu remontu, zaprojektowania zmiany elewacji, zaprojektowania budynku przylegającego, sporządzenia kompletnej dokumentacji budynku Usługa skierowana jest głównie do architektów, konserwatorów zabytków, firm remontowych oraz administratorów budynków.

Czytaj Więcej
Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnieniu podlegają sieci uzbrojenia terenu, a tymi według definicji podanej w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne są wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem: melioracji szczegółowych, podziemnych tuneli, przejść, parkingów, zbiorników, itp.

Czytaj Więcej
Pomiary powierzchni lokali

Pomiary powierzchni lokali

Powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku jest podstawą do określania wysokości podatków, wartości nieruchomości, wysokości czynszów, itp… Sam pomiar powierzchni mieszkania lokalu domu nie należy do skomplikowanych, jednak późniejsze opracowanie jego wyników nastręcza nieraz wielu kłopotów. Obecnie w Polsce istnieje kilka aktów prawnych oraz norm według, według których określa się powierzchnię użytkową. Wyróżniają one różne rodzaje powierzchni, zaliczają bądź wyłączają z powierzchni niektóre rodzaje pomieszczeń, wskazują na pomiar w stanie wykończonym, lub po odjęciu grubości okładzin ścian. Geodezyjny pomiar powierzchni użytkowej sporządza się w zależności od celu, jakiemu ma służyć opracowanie. Geodeta dobiera odpowiednie przepisy i normy. Wynikiem opracowania jest szkic budynku lub lokalu z przedstawieniem miar i powierzchni oraz zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją powierzchni sporządzone na podstawie odpowiednich przepisów.

Czytaj Więcej
Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz z aktem notarialnym przekazywane jest następnie sądowi wieczystoksięgowemu, celem dokonania wpisu do księgi wieczystej.  Inaczej jest w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w drodze orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Wówczas uzyskanie zaświadczenia od starosty stwierdzającego samodzielność lokalu nie jest niezbędne. Sąd dokonuje tej oceny samodzielnie, w szczególności może skorzystać wówczas z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych.

Czytaj Więcej
Założenie kartoteki budynków

Założenie kartoteki budynków

Kartotekę budynku zakłada geodeta przy inwentaryzacji powykonawczej budynku i przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Dotyczy to terenów, gdzie już została założona ewidencja budynków.

Czytaj Więcej

Enter your keyword