Sporządzanie map do celów sądowych

Sporządzanie map do celów sądowych

Sporządzanie map do celów sądowych

Mapa do celów sądowych jest to opracowanie kartograficzne, wykonane przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe, przedstawiające istniejące granice nieruchomości i ewentualnie projektowane, wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Mapy do celów sądowych są to wszelkiego typu opracowania i dokumentacje, które wykonuje geodeta z uprawnieniami zawodowymi.

Nasza firma wykonuje opracowania takie jak: mapy do celów sądowych, opinie do celów sądowych bezpośrednio na zlecenie sądu, bądź strony postępowania, które będą mogły być wykorzystane w postępowaniu sądowym takim jak: założenia księgi wieczystej, wyjścia ze współwłasności bądź zasiedzenia nieruchomości itp. Cena sporządzenia mapy do celów sądowych jest każdorazowo indywidualnie uzgadniana ze zleceniodawcą

 

Enter your keyword