Kompleksowa obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji

Kompleksowa obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywa się ogół czynności geodezyjnych wykonywanych przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych np:

obiekty drogowe
obiekty inżynierskie
obiekty handlowe i biurowe
obiekty mieszkalne
obiekty sportowe
wszelkie uzbrojenie podziemne

Zakres czynności geodezyjnych obejmuje wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą. Zadaniem geodezyjnego wytyczania budowli w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz względem granic działek.

Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.

Kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy.
W trakcie budowy geodeta często wiele razy, albo nawet w sposób ciągły sprawdza, czy budowane obiekty są zgodne z planowanym ich usytuowaniem.

W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa inwentaryzacji podwykonawczej. Jest to dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W rzeczywistości oznacza to  wprowadzenie na zasadniczą mapę miasta (oraz do ewidencji gruntów i budynków) nowopowstałych obiektów. Mapa z inwentaryzacji podwykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.

 

Enter your keyword