Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wyznaczanie i wznawianie granic nieruchomości

Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami
zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.
Jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Wyznaczanie znaków granicznych

Przebieg i termin wykonania prac geodezyjnych kończących się wskazaniem położenia punktów granicznych na gruncie zależy od rodzaju dokumentacji określającej położenie punktów granicznych, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznych oraz od stanu znaków granicznych na gruncie.

Na kształt czynności, które należy wykonać przy tego rodzaju usłudze wpływa wiele czynników, dlatego cena za wyznaczenie znaków granicznych jest bardzo niejednorodna.

Odszukanie i wskazanie położenia znaków granicznych

Czynności wykonywane w oparciu o materiały dotyczące położenia znaków granicznych, związane z pomiarami uzupełniającymi (np. przy sporządzaniu mapy do celów projektowych, lub podczas tyczenia budynku)

Wznowienie znaków granicznych

Wyznaczenie pierwotnego położenia osadzonych w przeszłości znaków granicznych, które zostały zniszczone, przesunięte, lub uszkodzone; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu podpisania protokołu na gruncie

Wyznaczenie położenia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

Wyznaczenie położenia punktów granicznych (dotychczas nie stabilizowanych) pomierzonych według stanu na gruncie podczas prac związanych z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu podpisania protokołu na gruncie; w wyniku przeprowadzonych czynności i zastosowania dokładniejszych metod pomiarów oraz obliczeń – może zmienić się pole powierzchni działki ewidencyjnej – aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji starosty

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Ustalenie przebiegu granic, w przypadku braku dokumentacji umożliwiającej jednoznaczne wyznaczenie położenia punktów granicznych; praca wymagająca zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, przyjmowanego po jego kontroli do zasobu państwowego; procedura wymaga zawiadomienia sąsiadów, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w celu potwierdzenia bezspornego przebiegu linii granicznych oraz podpisania protokołu na gruncie; w wyniku przeprowadzonych czynności i zastosowania dokładniejszych metod pomiarów oraz obliczeń – mogą zmienić się pola powierzchni działek ewidencyjnych – aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje w drodze decyzji starosty

Ustalenie przebiegu granic nieruchomości – rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości, utrwalenie punktów granicznych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji – w przypadku gdy brak jest dokumentacji określającej przebieg granic nieruchomości, lub gdy jest ona niewiarygodna lub niejednoznaczna; praca wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez wójta gminy lub burmistrza miasta; upoważniony geodeta zgłasza pracę geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przeprowadza rozprawę graniczną w celu ustalenia przebiegu granic, kompletuje operat techniczny do starostwa oraz dokumentację rozgraniczenia nieruchomości do urzędu gminy

 

Enter your keyword