POZOSTAŁE USŁUGI GEODEZYJNE

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnienia ZUD

Uzgodnieniu podlegają sieci uzbrojenia terenu, a tymi według definicji podanej w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne są wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wyłączeniem: melioracji szczegółowych, podziemnych tuneli, przejść, parkingów, zbiorników, itp.

Czytaj Więcej
Pomiary powierzchni lokali

Pomiary powierzchni lokali

Powierzchnia użytkowa lokalu lub budynku jest podstawą do określania wysokości podatków, wartości nieruchomości, wysokości czynszów, itp… Sam pomiar powierzchni mieszkania lokalu domu nie należy do skomplikowanych, jednak późniejsze opracowanie jego wyników nastręcza nieraz wielu kłopotów. Obecnie w Polsce istnieje kilka aktów prawnych oraz norm według, według których określa się powierzchnię użytkową. Wyróżniają one różne rodzaje powierzchni, zaliczają bądź wyłączają z powierzchni niektóre rodzaje pomieszczeń, wskazują na pomiar w stanie wykończonym, lub po odjęciu grubości okładzin ścian. Geodezyjny pomiar powierzchni użytkowej sporządza się w zależności od celu, jakiemu ma służyć opracowanie. Geodeta dobiera odpowiednie przepisy i normy. Wynikiem opracowania jest szkic budynku lub lokalu z przedstawieniem miar i powierzchni oraz zestawienie tabelaryczne z klasyfikacją powierzchni sporządzone na podstawie odpowiednich przepisów.

Czytaj Więcej
Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zaświadczenia o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu wraz z aktem notarialnym przekazywane jest następnie sądowi wieczystoksięgowemu, celem dokonania wpisu do księgi wieczystej.  Inaczej jest w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w drodze orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Wówczas uzyskanie zaświadczenia od starosty stwierdzającego samodzielność lokalu nie jest niezbędne. Sąd dokonuje tej oceny samodzielnie, w szczególności może skorzystać wówczas z opinii biegłego, specjalisty w zakresie spraw architektoniczno-budowlanych.

Czytaj Więcej
Założenie kartoteki budynków

Założenie kartoteki budynków

Kartotekę budynku zakłada geodeta przy inwentaryzacji powykonawczej budynku i przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Dotyczy to terenów, gdzie już została założona ewidencja budynków.

Czytaj Więcej

Enter your keyword