Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

Zakończeniem procesu inwestycyjnego jest inwentaryzacja powykonawcza. Zgodnie z prawem, inwentaryzację należy wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim budynków i sieci uzbrojenia terenu. Wykonaną i zainwentaryzowaną inwestycję geodeta nanosi na mapę zasadniczą, między innymi w celu zlokalizowania obiektu na gruncie oraz sprawdzenia zgodności realizacji z projektem.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0, 30 m dla gruntów zabudowanych lub 0, 50 m dla gruntów rolnych i leśnych, zachowując zgodność z przepisami regulującymi odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Wynikiem inwentaryzacji jest wprowadzenie zmian w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz mapa inwentaryzacji powykonawczej, która stanowi część dokumentacji budowy. Geodeta wykonujący zlecenie jest również zobowiązany do dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy, a cała dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji jest niezbędna do wydania decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Podstawowe akty prawne dotyczące inwentaryzacji powykonawczej:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
Skończyłeś budowę? Zgłoś się do nas! Wykonamy dla Ciebie inwentaryzację oraz pomożemy zakończyć cały proces inwestycyjny. Sprawdź ile kosztuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Enter your keyword