Ważność mapy do celów projektowych

Ważność mapy do celów projektowych

Ważność mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych- ważność mapy

 

W trakcie swojej pracy wielokrotnie spotkałem się z pytaniem jak długo jest ważna mapa do celów projektowych

Często w obiegowych opiniach i wielu opracowaniach panuje pogląd, że ważność map do celów projektowych to pół roku. Jednak analizując polskie ustawodawstwo nigdzie nie napotkamy przepisu wprowadzającego termin ważności map do celów projektowych. Żaden z aktów prawnych nie precyzuje czym jest mapa aktualna ani nie wprowadza okresu ważności mapy z projektem zagospodarowania terenu.

Z założenia mapa powinna zawierać informacje aktualne, a więc jeżeli dane w niej zawarte zdezaktualizowały się, co może nastąpić nawet następnego dnia po jej sporządzeniu, wówczas taka mapa traci ważność.

Na temat ważności map do celów projektowych wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny i w wyroku o sygnaturze akt II OSK 999/14 czytamy, że „mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy) stan rzeczy istniejący na danym terenie. Zachowanie aktualności mapy nie zależy zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego. Ani przepisy prawa, ani względy doświadczenia życiowego nie dają dostatecznych podstaw do konstruowania domniemania, że wyłącznie z uwagi na upływ określonego czasu (np. miesiąca, roku albo dwóch lat) mapa wykorzystana do celów projektowych traci aktualność. Przeciwnie, należy uznać, że dopóki nie uległ zmianie stan faktyczny odzwierciedlony na mapie, tak długo pozostaje ona mapą aktualną w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 1 pr.bud.”

Podsumowując mapy do celów projektowych pozostają aktualne do momentu zmian informacji w niej zawartych czyli tak długo, dopóki nie zmieni się nic na danym terenie

Organ administracji wydający pozwolenie na budowę gdy będzie miał wątpliwości czy zawarte na mapie informacje są aktualne (a mogą się one pojawić gdy minie sporo czasu od momentu sporządzenia projektu zagospodarowania terenu) może wezwać inwestora do aktualizacji złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę.

Aktualizacja mapy do celów projektowych nie jest możliwa. Mapa do celów projektowych (MDCP) jest indywidualnym opracowaniem konkretnej firmy geodezyjnej, której zlecona została do wykonania konkretna usługa geodezyjna,  dlatego też jeśli inwestor budowlany chce posiadać aktualną mapę powinien sporządzić nową mapę do celów projektowych na swój koszt, gdyż  świetle obowiązujących przepisów jest to nowa usługa geodezyjna.

W zakresie aktualności mapy do celów projektowych odpowiedzialność ponosi wyłącznie geodeta z uprawnieniami. Nasza firma posiadająca w swoich szeregach uznanych fachowców dokłada wszelkich starań podczas realizacji pracy geodezyjnej opracowywania map aby usługa wykonana była z należytą starannością i rzetelnie

Sprawdź nasze usługi w zakresie sporządzania map do celów projektowych

 

 

Enter your keyword